Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2017

17:48
7047 103f 500

catsbeaversandducks:

2017 Comedy Wildlife Photography Awards

More on Bored Panda

Reposted fromsummonerjolan summonerjolan viaikari ikari
Okruszek
17:47
Okruszek
17:47
6894 575f 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
Okruszek
17:47
2086 9e5f
Reposted frompulperybka pulperybka viaikari ikari
Okruszek
17:47
Okruszek
17:46
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Z. Celmer
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Okruszek
03:18
2492 6e9e 500
03:18
8501 9bc4
Okruszek
03:18
Okruszek
03:17
0994 f616 500
Reposted fromoll oll viaoutofmyhead outofmyhead
03:16
7508 a548 500
03:16
7524 f8c6
03:15
1838 58c8
Reposted fromzi zi viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
03:15
Okruszek
03:14
słówko na dziś: Dystymia – długotrwałe, przewlekłe obniżenie nastroju o przebiegu łagodniejszym niż w przypadku depresji endogennej. Zazwyczaj pozostaje nierozpoznana i nieleczona, mając przy tym duży wpływ na życie chorego i jego bliskich. Nieleczona dystymia może trwać nawet całe życie. Zazwyczaj chory tak bardzo przyzwyczaja się do ciągle obniżonego nastroju, że wydaje mu się on normalnym elementem jego osobowości.
Reposted fromdobby dobby viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
03:13
3765 88d7
Reposted frombisia bisia viaoutofmyhead outofmyhead
03:13
8278 d8a3 500
Reposted fromturquoise turquoise viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
03:12
9460 5ecf 500
Friends S01E04, the best scene ever
Reposted frommyzone myzone viaoutofmyhead outofmyhead
03:12
0102 7eba 500
Reposted frompheebs pheebs viaoutofmyhead outofmyhead
Okruszek
03:12
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl