Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

Okruszek
20:34
8248 4aaf
Reposted fromJonae Jonae vianoisetales noisetales
20:34
1937 2fb5 500

All this time…

Reposted fromlolfactory lolfactory vianoisetales noisetales
Okruszek
20:34
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium vianoisetales noisetales
Okruszek
20:34
7611 88ab
Reposted fromgifz gifz vianoisetales noisetales
Okruszek
20:34
4375 f12a 500
#2436847
Reposted fromRamme Ramme vianoisetales noisetales
Okruszek
20:33
2857 7215 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
Okruszek
20:32
To może przypadek,
że znów się widzimy
Patrzymy na siebie
w spokojnej udręce
Spojrzenia spłowiały
Przez lata i zimy
Dziś tylko się znamy
Nic więcej

Uśmiechasz się dziwnie
Inaczej niż wtedy
Gdy było do siebie
Nam bliżej niż blisko
To było niedawno
a mówi się kiedyś
Dziś tylko się znamy
To wszystko

Dzielimy złą ciszę
obcymi słowami
Ty serce masz chłodne
I chłodne masz ręce
Za chwilę pójdziemy
Innymi drogami
Bo tylko się znamy,
Nic więcej...
— Jonasz Kofta: "Już tylko się znamy"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
Okruszek
20:32
2085 7ae2 500
Reposted frompunisher punisher via8agienny 8agienny
Okruszek
20:31
3924 d0a5
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 via8agienny 8agienny
Okruszek
20:31
9614 7c67
Reposted fromrichardth richardth via8agienny 8agienny
Okruszek
20:31
4503 e862 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacats cats
20:30
1234 5d2d

catgifcentral:

Four Little Pigs

Reposted fromAngusJames AngusJames viapierniczek pierniczek
Okruszek
20:30
5594 fe5d
Reposted fromtfu tfu viapierniczek pierniczek
13:14
4962 5d9c 500

johnny-ny:

No one needs that negativity.

Reposted fromchickinsoup chickinsoup viapicakus picakus
Okruszek
13:13
to taki typ człowieka, który gdy się przewróci, to się cieszy, że fizyka działa, jak trzeba
— bash
Okruszek
13:13
2170 453e
: )
Reposted fromundertow undertow viapicakus picakus
Okruszek
13:12

Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami? Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.

Reposted fromchocoway chocoway viathatwasntadream thatwasntadream
11:07
Okruszek
11:05
0883 03d3
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viahedere hedere
Okruszek
11:05
7611 ce71 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viamanticore manticore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl