Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

20:18
5054 42c9
Reposted frombwana bwana via8agienny 8agienny
Okruszek
20:17
Banana Trap
Reposted fromMullMan MullMan via8agienny 8agienny
Okruszek
20:17
Great picture of A Walrus's reaction after being presented with a fish cake for his birthday.
Reposted fromcrystalpea crystalpea via8agienny 8agienny
Okruszek
20:17
1277 5f6a
Reposted fromnezavisan nezavisan via8agienny 8agienny
Okruszek
20:14
5399 d8a2 500
Okruszek
15:30
5728 fa8b 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion via8agienny 8agienny
Okruszek
15:18
3647 dc9e 500
Okruszek
15:17
8545 9782 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom via8agienny 8agienny
Okruszek
15:16
5282 601c 500
Reposted fromseaweed seaweed via8agienny 8agienny
Okruszek
15:10
7293 6ff3 500
Reposted fromslid0 slid0 via8agienny 8agienny

September 22 2018

Okruszek
06:26
dreamingofgoingthere:
“ Hallstatt, Austria
”

dreamingofgoingthere:

Hallstatt, Austria
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viabeer beer
06:25
6679 ee51
Reposted fromwit wit via8agienny 8agienny
Okruszek
06:24
6757 8f6b
Reposted fromfungi fungi via8agienny 8agienny
Okruszek
06:24
1441 b949 500
Reposted frompiehus piehus via8agienny 8agienny
Okruszek
06:23
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarudosci rudosci
Okruszek
06:23
(...) pewne zdarzenia w życiu pozostawiają trwałe ślady. Ale tych szczególnych nie można w żaden sposób usunąć. Ani chirurgicznie, ani chemicznie. Są bardziej trwałe niż tatuaże. Są trwalsze niż wszystkie blizny.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Okruszek
06:23
Najpierw zachwycił mnie mądrością i skromnością, potem rozkochał w sobie, w końcu zabierał do łóżka. (...) Szeptał moje imię, kładł mnie na łóżku i dotykał tak, jak gdyby to był nasz ostatni raz. I całował mnie tak, jak gdyby był to ostatni pocałunek. Na dworcu lub na lotnisku.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Okruszek
06:23
Wielu ludzi wkracza w nasze życie zupełnie przypadkowo. Niektórzy pojawiają się na kilka dni, inni niekiedy nawet tylko na kilka godzin. Nieliczni pozostają z nami na zawsze. To nie zdarza się często, ale się zdarza.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
Okruszek
06:22
8064 33e1 500
eye on you
Reposted fromindivisualist indivisualist viacats cats
Okruszek
06:22
Reposted fromFlau Flau via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl