Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 12 2019

Okruszek
16:17
Jesteś najbardziej niezapomnianym momentem mojego życia.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie
Okruszek
16:17
6889 fe84
Reposted fromteijakool teijakool viaabl abl
Okruszek
16:17
1551 212b 500
Reposted fromzciach zciach viaBabson Babson
Okruszek
16:16


the power of reading
Okruszek
16:16
6587 587c 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viasstefania sstefania
Okruszek
16:16
Reposted fromFlau Flau viasstefania sstefania
Okruszek
16:16
Reposted fromFlau Flau viaSzczurek Szczurek
Okruszek
16:15
5704 e582
Reposted fromtichga tichga viasstefania sstefania
Okruszek
16:15
5696 16a6
Reposted fromtichga tichga viasstefania sstefania
Okruszek
16:13
Nie chcę już niczego, tylko być w zupełnej zgodzie ze sobą. Nie pragnę żadnych nadzwyczajności. Być sobą, tylko tym, czym się jest naprawdę. Nie tworzyć tych kłamliwych sobowtórów w obcych sobie sferach ducha.
— Stanisław Ignacy Witkacy "Pożegnanie jesieni"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarudosci rudosci
Okruszek
15:17
Reposted fromjasminum jasminum viarudosci rudosci
Okruszek
15:17
Okruszek
15:17
6173 f53a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudosci rudosci
Okruszek
15:17
2901 1667
Reposted fromkoprobo koprobo via8agienny 8agienny
Okruszek
15:16
8604 0ba5 500
Reposted fromtichga tichga via8agienny 8agienny
Okruszek
15:12
Okruszek
15:12
6585 6a33 500
Reposted fromtichga tichga via8agienny 8agienny
Okruszek
15:11
3271 602f 500
Reposted frompiehus piehus via8agienny 8agienny
Okruszek
15:11
2151 b57d 500
Reposted fromdivi divi via8agienny 8agienny
Okruszek
15:11
2890 5a69 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl