Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

Okruszek
16:18
Ty się nie męczysz miłością
Która cię wciąż zalewa
Oto plama entuzjazmu
Plama powabna i płytka
Gdy wyschnie czy czujesz pustkę?

Więc kochaj idąc wgłęb
I docierając do wioli
By nie czuć ucieczki serca
I myśli męczącej kontroli

Między sercem a sercem
Jest przerwa w którą wchodzi się bardzo powoli
Wówczas wzrok się oswaja
Z barwą, a ucho z rytmem
— Anna Józefina Lubieniecka - Człowiek emocji
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
Okruszek
16:16
9375 7637
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viarudosci rudosci

July 19 2018

Okruszek
03:33

awwww-cute: Its kinda hot in Greece

Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
03:33

July 16 2018

Okruszek
04:19
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats
Okruszek
04:19
Reposted frommr-absentia mr-absentia viacats cats

July 15 2018

Okruszek
08:12
9895 8c67 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadarthsadic darthsadic
Okruszek
05:24
8066 b6c0 500
Reposted fromteijakool teijakool viadarthsadic darthsadic
Okruszek
05:23
Reposted fromshakeme shakeme viaautosennosc autosennosc
Okruszek
05:22
8574 8041 500
Reposted frominfrezja infrezja viaKobajashi Kobajashi
Okruszek
05:21
8058 a74c 500
Reposted fromsavatage savatage viaKobajashi Kobajashi
Okruszek
05:21
7762 9b4e
Reposted fromsavatage savatage viaKobajashi Kobajashi
Okruszek
05:21
7716 04d1 500
Reposted fromsavatage savatage viaKobajashi Kobajashi
Okruszek
05:18
6672 9b84
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viazorax zorax
Okruszek
05:17
Reposted fromFlau Flau viaskillzmcfly skillzmcfly
Okruszek
05:17
5783 dcf9
Reposted fromkotowate kotowate vianieobecnosc nieobecnosc
05:16
5968 2588

July 14 2018

Okruszek
18:56
1358 7bc2
Reposted frommangoe mangoe viaChlebek Chlebek
Okruszek
18:56
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viastraycat straycat
Okruszek
18:56
9735 160f
Reposted fromsmoke11 smoke11 viastraycat straycat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl